Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2021 01:12

Karta DNS #MAGS OVO 53196/2020
Servery, sieťové zariadenia a podpora

Informace

ID zakázky
7871
Název zakázky
Servery, sieťové zariadenia a podpora
Číslo spisu VZ
MAGS OVO 53196/2020
Evidenční číslo zakázky
23986 - MUT
Číslo oznámení z TED
2020/S 128-312587
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
3 188 750,00 EUR
Hlavní CPV kód
32400000-7 - Sítě
Doplňující CPV kód
32500000-8 - Telekomunikační přístroje na přenos dat
48800000-6 - Informační systémy a servery
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovaru, ktorý je bežne dostupný na trhu a ktorý je zaradený podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu CPV kódov 32400000-7 Siete, 32500000-8 Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál, 48800000-6 Informačné systémy a servery.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Vzhľadom na rôznorodosť tovarov, ktoré bude verejný obstarávateľ obstarávať v rámci zriadeného DNS, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo stanoviť kritéria na vyhodnotenie ponúk pri každej výzve na predkladanie ponúk individuálne. Tieto kritériá následne verejný obstarávateľ uvedie v súťažných podkladoch pri každej výzve na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť sa pri jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS či sa použije elektronická aukcia alebo nie a to v závislosti od obstarávaných tovarov.

Verejný obstarávateľ Hlavné mesto SR Bratislava vystupuje v rámci tohto DNS ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ZVO. V rámci tohto DNS môže verejný obstarávateľ obstarávať tovary najmä pre nasledovný okruh subjektov:
-Magistrát hlavného mesta SR Bratislava
- Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
- Bratislavská vodárenská spoločnosť. a.s.
- Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.
- Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie.
Uvedené subjekty sú pre účely zákona o verejnom obstarávaní identifikované ako verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 ZVO.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami. Lehota na predkladanie ponúk určená verejným obstarávateľom bude vždy aspoň 5 dní.
Záujemca predložením žiadosti o zaradenie do DNS súhlasí s predmetnou možnosťou.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS (žiadosť o účasť)
03.08.2020 17:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
16.09.2025 12:00:00

Centrální zadavatel

Název organizace
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Administrátor VZ
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Dokumenty

Zakázky