Stav: Probíhající

Serverový čas: 23.09.2021 01:24

Karta DNS #26463-MUT
Nákup rúr

Informace

ID zakázky
8157
Název zakázky
Nákup rúr
Číslo spisu VZ
26463-MUT
Evidenční číslo zakázky
153/2020
Číslo oznámení z TED
2020/S 139-341429
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Předpokládaná hodnota
4 170 326,96 EUR
Hlavní CPV kód
44164310-3 - Potrubí a příslušenství
Doplňující CPV kód
44114220-0 - Betonové trubky a příslušenství
44163130-0 - Kanalizační potrubí
Centralizované zadávání
Ano
NUTS
SK - Slovenská republika
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len DNS) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Nákup rúr, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:
a) 44164310-3 (Rúry a príslušenstvo - spojky)
b) 44114220-0 (Betónové rúry a ich príslušenstvo - spojky)
c) 44163130-0 (Kanalizačné rúry)
, ktorý je rozdelený na tri časti:
a) časť A - Nákup betónových/železobetónových rúr
b) časť B - Nákup oceľových rúr
c) časť C - Nákup plastových rúr
Bližšie vymedzenie predmetu zákazky:
a) časť A: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka železobetónových a betónových rúr, rámových priepustov a prefabrikátov, ktoré budú určené na odvod povrchových vôd gravitačne samospádom či slúžiť pre výstavbu priepustov a iných objektov lesnej cestnej siete.
b) časť B: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka oceľových rúr, ktoré sú určené na odvod povrchových vôd gravitačne samospádom a slúžia pre výstavbu priepustov a iných objektov lesnej cestnej siete.
c) časť C: Predmetom zákazky v tejto časti bude dodávka plastových (korugovaných a rebrovaných), respektíve iných vhodných rúr, ktorých použitie je možné využiť pri zhotovovaní rúrových priepustov cestných komunikácií.
Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:
1) OZ Šaštín
2) OZ Smolenice
3) OZ Levice
4) OZ Topoľčianky
5) OZ Prievidza
6) OZ Trenčín
7) OZ Považská Bystrica
8) OZ Žilina
9) OZ Čadca
10) OZ Námestovo
11) OZ Liptovský Hrádok
12) OZ Beňuš
13) OZ Čierny Balog
14) OZ Slovenská Ľupča
15) OZ Žarnovica
16) OZ Kriváň
17) OZ Rimavská Sobota
18) OZ Revúca
19) OZ Rožňava
20) OZ Košice
21) OZ Prešov
22) OZ Vranov
23) OZ Sobrance
24) OZ Lesnej techniky
25) OZ Semenoles

Poznámka

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com
2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj menších firiem.
3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk
4) Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať tovary pre subjekty zahrnuté do tohto DNS, sú povinné zaslať žiadosť o zaradenie do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE.
5) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú vyhlásenú individuálnu zákazku, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej zákazky, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá kúpna zmluva, ktorej návrh je prílohou vzorovej Výzvy na
predkladanie ponúk (ďalej len ako zmluva).
6) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvu, resp. ak sa po uzatvorení zmluvy vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných
povinností podľa § 32, ods. 1 písm. h), a teda nesplnenie tejto podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený.
7) Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.
8) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
9) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
10) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému podľa § 58 - § 61 ZVO). Výzvu bude zasielať všetkých kvalifikovaným záujemcom.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
20.08.2020 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
20.08.2020 10:30:00
Lehota na opatovne predkladanie žiadostí
30.09.2024 00:00:00

Centrální zadavatel

Název organizace
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Administrátor VZ
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Dokumenty

časť „A“ - Nákup betónových/železobetónových rúr

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
44164310-3 - Potrubí a příslušenství
Doplňující CPV kód
44114220-0 - Betonové trubky a příslušenství
44163130-0 - Kanalizační potrubí
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

časť „B“ - Nákup oceľových rúr

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
44164310-3 - Potrubí a příslušenství
Doplňující CPV kód
44114220-0 - Betonové trubky a příslušenství
44163130-0 - Kanalizační potrubí
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

časť „C“ - Nákup plastových rúr

Stav
Probíhající
Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Hlavní CPV kód
44164310-3 - Potrubí a příslušenství
Doplňující CPV kód
44114220-0 - Betonové trubky a příslušenství
44163130-0 - Kanalizační potrubí
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy

Zakázky