Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.08.2021 22:11

Karta veřejné zakázky #.
„DOMEČEK VEJPRTY - domov pro osoby se zdravotním postižením - II. vyhlášení“

Informace

ID zakázky
8301
Název zakázky
„DOMEČEK VEJPRTY - domov pro osoby se zdravotním postižením - II. vyhlášení“
Číslo spisu VZ
.
Evidenční číslo zakázky
.
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
17 063 756,00 Kč
Hlavní CPV kód
45215200-9 - Stavební úpravy zařízení sociální péče
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce dle specifikace uvedené v bodě 6.2. zadávací dokumentace, respektive v projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací – výkazu výměr, které tvoří její přílohy.

Popis předmětu VZ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu. Stavba se nachází na p.p.č. 317, 319, v k.ú. Vejprty. Budou provedeny vnitřní bourací práce vč. demontáž zařizovacích předmětů, dveřních křídel, oken a část zděných příček. V rámci zemních prací bude provedeno obnažení základového zdiva objektu, dále bude objekt podříznut pro zamezení vzlínání vlhkosti po obvodových stěnách. Bude provedeno zateplení základového zdiva. V rámci vodorovných konstrukcí bude provedeno rekonstrukce podlah. Stěny budou opatřeny vnitřní omítkou a vymalovány. Stropní podhledy budou provedeny ze sádrokartonových desek. Zateplení obvodového zdiva čedičovou vlnou, budou použity desky s kolmým vláknem v tl. 140 mm (U=0,23W/mK) mechanicky kotvené do zdiva (kotvy 5ks/m2) a lepené pomocí paropropustného lepidla na bázi cementu. Na izolační vrstvu bude provedena stěrková vrstva s vloženou sklovláknitou armovací síťovinou. Dále bude proveden penetrační nátěr pod omítky a jako finální vrstva bude aplikována silikonová omítka. Střešní krytina je navržena jako plechová z šablon na nové bednění z prken tl.30mm. Okna budou dřevěná zdvojená s izolačními trojskly. Některá okna budou atypická, restaurovaná – viz výpis prvků.
Dveře budou dřevěné, s bezpečnostním kováním. Vnitřní dveře budou z MDF desek s cylindrickou vložkou zámkem, v koupelně s válečkovým zámkem, zvenku odjistitelným. Na pozemek je přivedena přípojka elektro. V domě budou elektrické rozvody k jednotlivým spotřebičům a zařízením – umístění zásuvek a svítidel bude podrobně řešeno během stavby. Zdrojem tepla bude plynový kotel. Místnosti budou vytápěny teplovodními deskovými nebo trubkovými otopnými tělesy. Budou využita původní tělesa. Nově bude instalován výtah pro přepravu osob s omezenou možností pohybu. Výtah bude umístěn v prostorech vestavku, které původně sloužily jako sociální zařízení. Vestavek je v severní části objektu. Stropy vestavku budou vybourány.

Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
25.08.2020 08:00:00
Plánované otevírání nabídek
25.08.2020 09:01:37
Zadávací lhůta do
24.12.2020

Zadavatel

Název organizace
Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace
Adresa
Přísečnická 456/6
Vejprty
43191, Česká republika
Administrátor VZ
Ing. Pavel Zteiskar
zteiskar@ab-akcima.cz
+420 777203966
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/46789863

Dokumenty