Stav: Ukončená

Serverový čas: 06.12.2020 01:35

Karta veřejné zakázky #MUHO 9327/2020
HODONÍN, DEŠŤOVÁ STOKA Z LOKALITY VÝHON DO OČOVSKÉHO JÁRKU

Informace

ID zakázky
8597
Název zakázky
HODONÍN, DEŠŤOVÁ STOKA Z LOKALITY VÝHON DO OČOVSKÉHO JÁRKU
Číslo spisu VZ
MUHO 9327/2020
Evidenční číslo zakázky
Z2020-041619
Režim veřejné zakázky
Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
Doplňující CPV kód
45100000-8 - Práce spojené s přípravou staveniště
45232400-6 - Stavební práce na výstavbě kanalizace
45231300-8 - Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
45231110-9 - Stavební práce při kladení potrubí
45112000-5 - Výkopové a zemní práce
90400000-1 - Kanalizace
71520000-9 - Stavební dohled
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Předmětem veřejné zakázky Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku je nová výstavba dešťové a splaškové kanalizace a retenční nádrže. Součástí předmětu je rovněž zajištění vytýčení dotčených inženýrských sítí, zkoušky a revize dle platné legislativy, dodání dokumentace skutečného provedení stavby a dodání geodetického zaměření skutečného provedení stavby.

Popis předmětu VZ

Stavba dešťové stoky DV, která bude odvádět vody z retenční nádrže do vodoteče Očovský járek, je situována v severovýchodní části Hodonína a prochází zastavěnou částí města - ulicemi Sídlištní, Partyzánská, Brandlova, Měšťanská, kde je situována do stávající komunikace. V dolní části jde stoka DV ulicemi Konečná a Jižní, kde je umístěna v nezpevněném terénu, s výjimkou křížení stávajících komunikací. Stoka DV je zaústěna do vodoteče Očovský járek.

Retenční nádrž je umístěna do volného prostoru mezi stávající trafostanicí a zástavbou v ulici Sídlištní.
Dešťová stoka DV1 a splašková stoka C10.9, které budou odvádět vody z lokality Výhon, určené pro zástavbu rodinnými domy, jsou situovány v nezpevněném terénu v lokalitě Výhon, severně od trati Břeclav-Přerov, podél trati Hodonín-Zaječí. Stoka DV1 kříží trať Břeclav-Přerov pomocí protlaku a je zaústěna do retenční nádrže v ulici Sídlištní. Území, kterým prochází stoky DV1 a C10.9, tvoří zahrady, s výjimkou částečně zpevněné komunikace před tratí.

Navrhované parametry stavby viz text Zadávací dokumentace.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „Hodonín, Dešťová stoka z lokality Výhon do Očovského járku“, zpracovaná 07/2020, Ing. Petrem Nykodýmem, se sídlem Zikova 2103/2, 628 00 Brno, aut.ing. pro vodohospodářské stavby, č.1300078 (Příloha č. 1 této ZD)
- Výkazem výměr pro realizaci stavby (Soupisem prací, dodávek a služeb, Příloha č. 2 této ZD)
- Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD)

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Včetně DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
10.09.2020 10:00:00
Zadávací lhůta do
10.12.2020

Zadavatel

Název organizace
Město Hodonín
Adresa
Masarykovo náměstí 53/1
Hodonín
695 35, Česká republika
Administrátor VZ
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
sebestova.eliska@muhodonin.cz
+420 518316454
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.