Stav: Probíhající

Serverový čas: 01.08.2021 22:33

Karta DNS #R1-9/192/2020
Osobné ochranné pracovné pomôcky

Informace

ID zakázky
8772
Název zakázky
Osobné ochranné pracovné pomôcky
Číslo spisu VZ
R1-9/192/2020
Evidenční číslo zakázky
244/2020; 43120-MUT
Číslo oznámení z TED
2020/S 233-548072
Režim veřejné zakázky
DNS
Druh zadávacího řízení
DNS
Druh veřejné zakázky
Dodávky, Služby
Předpokládaná hodnota
3 978 446,00 EUR
Hlavní CPV kód
33140000-3 - Zdravotnický spotřební materiál
Doplňující CPV kód
35113410-6 - Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům
18140000-2 - Doplňky k pracovním oděvům
60000000-8 - Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Popis předmětu VZ

Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na nákup osobných ochranných pracovných pomôcok potrebných k ochrane pacientov a zamestnancov predovšetkým v súvislosti so zvýšenou spotrebou v dôsledku ochorenia COVID-19.
Povaha predpokladaných nákupov v rámci dynamického nákupného systému je rozdelená na časti:
č.1 Maska s respirátorom FFP2 /N95 bez výdychového ventilu
č.2 Maska s respirátorom FFP2 /N95 s výdychovým ventilom
č.3 Maska s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu
č.4 Maska s respirátorom FFP3 s výdychovým ventilom
č.5 Maska operačná s gumičkami
č.6 Návlek na obuv Vysoký
č.7 Plášť ochranný zosilnený nesterilný
č.8 Plášť ochranný nesterilný
č.9 Ochranný odev, overal, kategória 3, typ 5, 6
č.10 Rukavice vyšetrovacie nitrilové

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ si v zmysle § 61 ods. 4 ZVO vyhradzuje právo v jednotlivých výzvach určiť lehotu na predkladanie ponúk kratšiu ako 10 dní dohodou so záujemcami.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť zmluvné podmienky v rámci konkrétnej výzvy na predkladanie ponúk.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Poznámka

Pre zaradenie do DNS musí záujemca spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a § 34 ods. 1 písm. m) ZVO. Záujemca preukáže splnenie danej podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní a podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. m) spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch DNS.

Dynamický nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania predpokladanej hodnoty alebo do uplynutia 12 mesiacov odo dňa jeho zriadenia podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t. j. pred aj po zaradení do DNS a pred aj po lehote na predkladanie ponúk viažucej sa ku konkrétnej zákazke postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE.

Termíny a lhůty

Lehota na predkladanie žiadostí
27.11.2020 10:00:00
Plánované otevírání žádostí
27.11.2020 10:15:00
Dodatočná lehota na predkladanie žiadostí
30.09.2021 23:59:00

Zadavatel

Název organizace
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Administrátor VZ
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty