Stav: Zrušená

Serverový čas: 01.10.2022 19:29

Karta veřejné zakázky #VZ2020-061-MOL-ITS
Sanace skal – DPS 2020

Informace

ID zakázky
8806
Název zakázky
Sanace skal – DPS 2020
Číslo spisu VZ
VZ2020-061-MOL-ITS
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Služby
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Předpokládaná hodnota
300 000,00 Kč
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Předmět VZ

Sanace skal – DPS 2020

Popis předmětu VZ

Předmět veřejné zakázky spočívá v řádném provedení jednostupňové projektové dokumentace pro sanaci dvou nestabilních skalních lokalit v údolí řeky Dyje vč. zajištění souvisejících činností v daném rozsahu:

A) Projektová dokumentace pro získání všech nutných povolení pro provedení stavby (UR, StPo, …) zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů, zejména dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

B) Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně sestavení soupisu prací bude v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „DSP“),

C) Výkaz výměr a rozpočet stavby bude zpracován s dělením položek dle zatřiďování a odpisování majetku (Změna Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – např. Finanční zpravodaj 20. 10. 2011 č. 5. Dále také na rozlišování majetku dle Pokynu GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – kde jsou uvedeny např. samostatné movité věci ...),

D) Zpracovaná projektová dokumentace musí splňovat podmínky dané Ministerstvem životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Operačního programu Životní prostředí;

E) Zajištění inženýrské činnosti, tj. projednání a odsouhlasení navržených sanačních opatření se všemi dotčenými orgány státní správy (MU OŠKaPP, JmK OŽP, …), vlastníky či správci dotčených objektů, pozemků, inženýrských sítí, apod. Projednání bude doloženo souhlasnými písemnými stanovisky,

F) Podkladem pro zpracování díla jsou Odborná geotechnická posouzení stavu skalního svahu DB11 a DB18, č. zak. 2019-11-19 (viz Příloha č. 4),

G) Součástí každé projektové dokumentace bude kompletní geodetické zaměření sanovaného skalního masívu.

Konkrétně se jedná se o lokality:
DB11 - Karolininy sady (48.8545511N, 16.0438772E)
DB18 - ulice U Obří hlavy za RD č. 526/4 (48.8547967N, 16.0426006E)

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
25.09.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Městský úřad Znojmo
Adresa
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Česká republika
Administrátor VZ
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.