Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 01:54

Tender card #28333/2020
ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce

Information

ID of tender
10249
Name of content of tender
ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce
Tender ref. no.
28333/2020
Public tender journal ref. no.
45709 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 102 609,05 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0237 - Okres Zlaté Moravce
Brief description of tender or procurement

Predmetom stavby sú potrubné gravitačné stoky s kanalizačnými šachtami, tlakový rozvod s náležitými tvarovkami a armatúrami, technologické zariadenie navrhovanej čerpacej stanice ČS1 a čistiareň odpadových vôd ako stavebný objekt spolu s potrubnými rozvodmi a technologickým zariadením pre čistenie splaškových vôd s následným odvádzaním do Tekovského potoka v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - „Opis predmetu zákazky“ a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to:
• Projektová dokumentácia
• Zadanie.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2021 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
22.02.2021 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Tekovské Nemce
Address
Tekovská 405/4
Tekovské Nemce
966 54, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 915274799
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5397

Documents