Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 03:41

Tender card #PZP/2/2018
Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych”

Information

ID of tender
1030
Name of content of tender
Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych”
Tender ref. no.
PZP/2/2018
EU journal ref. no.
Dz.U./S S182-411316
Type of tender
Próg unijny zamówień
Type of public tender
Przetarg nieograniczony
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
71320000-7 - Engineering design services
45251000-1 - Construction works for power plants and heating plants
Tender split into parts
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem Zamówienia są Roboty Budowlane realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie kompleksowej realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa elektrociepłowni opalanej odpadami z płyt drewnopochodnych„
Mając na uwadze odmienny sposób finasowania oraz organizacyjne aspekty związane z koordynacją inwestycji Zamawiający postanowił wyodrębnić z przedmiotu zamówienia wskazanego w PFU dwa elementy:
Element nr 1 – „Zaprojektowanie i Budowa Elektrociepłowni ”
Element nr 2 – „Zaprojektowanie i Budowa Parociągu”
Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia oddzielnych rozliczeń i harmonogramów dla wyżej wskazanych elementów zgodnie z postanowieniami Umowy
Inwestycja w zakresie budowy Elektrociepłowni Element nr 1 będzie realizowany z wykorzystaniem środków pomocowych UE z programu POIŚ 2014-2020, działanie 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”. Inwestycja w zakresie budowy Parociągu Element nr 2 może być realizowana z wykorzystaniem środków pomocowych UE z programu 1.6.2 POIiŚ w ramach Osi Priorytetowej I Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lub innych programów pomocowych. Zamawiający planuje złożenie wniosku o dofinasowanie w ramach przedmiotowego działania.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Załączone dokumenty składające się na Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ (Instrukcja Dla Wykonawcy IDW, Istotne Postanowienia Umowy IPU , Opis Przedmiotu Zamówienia OPZ wraz z załącznikami) precyzyjnie opisuje obowiązujące warunki udziału w postępowaniu, kryteria oceny ofert, dokumenty jakie będą wymagane w postępowaniu, istotne postanowienia umowy, opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), dla zamówień na Roboty o wartości szacunkowej równej lub wyższej od równowartość kwoty 5 548 000 euro.
Wykonawca poprzez platformę zakupową JOSEPHINE, ma obowiązek złożenia dokumentu JEDZ. Wykonawca przy zastosowaniu platformy zakupowej JOSEPHINE nie będzie składać oferty dla przedmiotowego postępowania. Wykonawca dołącza dokument JEDZ klikając na pole „Nowa oferta/wniosek”. Przesłanie dokumentu JEDZ w systemie następuje bez opcji wypełniania formularza ofertowego. Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, Pendrive) jest niedopuszczalne, gdyż nie stanowi złożenia tego dokumentu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. ( Dz.U.z 2017r.poz 1219 ze zm.)

Schedule

TERMIN SKŁADANIA OFERT
10.01.2019 12:00:00
Planned opening of bids
10.01.2019 12:30:00

Public Promoter

Subject's name
BS Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
Address
ul. Przejazd 3/5
Wołomin
05-200, Republic of Poland
Process supervisor
Michał Meczkowski
michal.meczkowski@bsmarka.com
+48 222426050
Another contact
Karolina Więckowska – Koordynator Projektu BS Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.
tel.: 22 242 60 50 e-mail: biuro@bsmarka.com

Documents