Status: Ongoing

Server time: 25.09.2021 19:36

Tender card #MAGS OVO 45441/2021
Sťahovacie služby: služby spojené s presunmi zariadenia a vybavenia

Information

ID of tender
10352
Name of content of tender
Sťahovacie služby: služby spojené s presunmi zariadenia a vybavenia
Tender ref. no.
MAGS OVO 45441/2021
Public tender journal ref. no.
26645-MMS
EU journal ref. no.
2021/S 089-229654
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
626 188,00 EUR
Main CPV
63110000-3 - Cargo handling services
Further CPV
60100000-9 - Road transport services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Na základe informácií získaných z relevantného trhu možno konštatovať, že v súčasnosti na ňom pôsobí primerané množstvo hospodárskych subjektov, ktoré sú v zmysle odporúčania Európskej komisie 2003/361/ES uverejneného v Úradnom vestníku Európskej únie L 124 z 20. mája 2003 definované ako malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) a ktoré disponujú kapacitami pre komplexné poskytovanie požadovaných služieb v rámci zadávanej zákazky ako celku.
Rozdelenie zákazky na časti by verejnému obstarávateľovi, ako vyplýva z jeho predchádzajúcich negatívnych skúseností, z organizačného hľadiska spôsobilo významné problémy pri riadení poskytovania služieb a to najmä vo vzťahu k časovej koordinácii objednávania a poskytovania vzájomne súvisiacich a neoddeliteľne nadväzujúcich služieb viacerými, navzájom nezávislými poskytovateľmi (dopravné služby nadväzujú na sťahovacie pri nakladaní materiálu a zariadení a naopak sťahovacie služby nadväzujú na dopravné služby pri vykladaní materiálu a zariadení). Uvedené sa týka najmä koordinácie pristavovania vozidiel určených a prepravu materiálu a sťahovacích služieb v prípade rôznych poskytovateľov. Zároveň by rozdelenie zákazky na časti spôsobilo významné problémy pri odovzdávaní a preberaní poskytnutých služieb medzi verejným obstarávateľom ich rôznymi poskytovateľmi.

Podrobné informácie sa nachádzajú v prílohe č. 5 súťažných podkladov - Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

poskytovanie komplexných služieb spojených so zabezpečovaním presunov zariadenia a vybavenia v rámci a medzi administratívnymi a skladovými objektami Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „Bratislava“) na území Bratislavy, mimo Bratislavy na území Slovenska a pri podujatiach organizovaných, resp. spoluorganizovaných magistrátom Bratislavy. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2021 13:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
08.06.2021 13:01:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mária Nemethová
maria.nemethova@bratislava.sk
+421 000000000

Documents