Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 21:32

Tender card #VS 34
Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach

Information

ID of tender
1039
Name of content of tender
Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom (SCZT) v Košiciach
Tender ref. no.
VS 34
Public tender journal ref. no.
5744-MSP
EU journal ref. no.
2018/S 078-175027
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Construction
Estimated value
5 941 449,34 EUR
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia vonkajších primárnych rozvodov sústavy centrálneho zásobovania teplom, (SCZT)
v Košiciach a to podľa jednotlivých častí predmetu zákazky v rozsahu určenom v opise predmetu zákazky v časti C
súťažných podkladov.
Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce
informácie:
Obstarávateľ pre každú zo štyroch častí predmetu zákazky v príslušnej zmluve o dielo v bode 9.1 požaduje od
zhotoviteľa bankovú záruku na riadne vykonanie diela vo výške 25 % z ceny za dielo, ktorá musí byť vystavená a
odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa účinnosti príslušnej zmluvy na dobu do času
vykonania diela plus šesť mesiacov. Bližšie informácie v prílohe č. 5 súťažných podkladov.
Obstarávateľ pre každú zo štyroch častí predmetu zákazky v príslušnej zmluve o dielo v bode 9.2 požaduje od
zhotoviteľa pri odovzdaní a prevzatí diela vinkulovať na svojom osobitnom účte v banke sumu vo výške 10% z ceny za
dielo ako zábezpeku za prípadné nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce z príslušnej zmluvy až do
uplynutia 60 mesačnej záručnej doby. Bližšie informácie v prílohe č. 5 súťažných podkladov.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2018 14:00:00

Promoter

Subject's name
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Address
Teplárenská 3
Košice - mestská časť Juh
042 92, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Lenka Halušková
haluskova_lenka@teko.sk
+421 556192440
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2622

Documents

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 10. etapy medzi šachtami Š10060-Š11010 na Toryskej ulici v Košiciach

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 793 840,05 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Further CPV
45231000-5 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231112-3 - Installation of pipe system
45262680-1 - Welding
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45234130-6 - Ballast construction works
45255400-3 - Fabrication work
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000-1 - Engineering services
Outcome of tender
One-off Contract

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť PTR medzi šachtami Š11010 – Š11010-160 na sídlisku Terasa časť Luník 3 v Košiciach

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 681 966,30 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Further CPV
45231000-5 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231112-3 - Installation of pipe system
45262680-1 - Welding
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45234130-6 - Ballast construction works
45255400-3 - Fabrication work
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000-1 - Engineering services
Outcome of tender
One-off Contract

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla - časť 21. etapy medzi šachtami Š21030 – Š21030-140 na Tr. arm.gen. L. Svobodu v Košiciach

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 568 186,82 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Further CPV
45231000-5 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231112-3 - Installation of pipe system
45262680-1 - Welding
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45234130-6 - Ballast construction works
45255400-3 - Fabrication work
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000-1 - Engineering services
Outcome of tender
One-off Contract

Prechod priemyselnej zóny z pary na horúcu vodu v MČ Košice Nad Jazerom

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
897 456,17 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
45232140-5 - District-heating mains construction work
Further CPV
45231000-5 - Construction work for pipelines, communication and power lines
45231112-3 - Installation of pipe system
45262680-1 - Welding
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45234130-6 - Ballast construction works
45255400-3 - Fabrication work
71000000-8 - Architectural, construction, engineering and inspection services
71300000-1 - Engineering services
45232142-9 - Heat-transfer station construction work
Outcome of tender
One-off Contract