Status: Ongoing

Server time: 27.07.2021 01:11

Tender card #2020-125
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku

Information

ID of tender
10401
Name of content of tender
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku
Tender ref. no.
2020-125
EU journal ref. no.
2021/S 026-064344
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
4 340 000,00 EUR
Main CPV
90530000-1 - Operation of a refuse site
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom na predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu pre držiteľa odpadu odvážaného z celého mesta Bratislava – OLO a.s., a to podľa jeho aktuálnej potreby v predpokladanom množstve vyjadrenom hmotnosťou 70.000 ton za 3 roky, verejný obstarávateľ nepovažuje možnosť rozdelenia zákazky na časti za zmysluplnú, keďže sa do verejného obstarávania majú možnosť zapojiť malé a stredné podniky. Prípadným rozdelením tejto zákazky na časti by vzhľadom na charakter zákazky spočívajúci v sprístupnení skládky na ukladanie uvedeného predpokladaného množstva odpadu a poskytnutí súvisiacich služieb nebolo možné podporiť širšiu hospodársku súťaž a verejnému obstarávateľovi by takéto opatrenie mohlo skomplikovať logistiku a harmonogram odvozu odpadu zberovými vozidlami.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb ukladania zmesového komunálneho odpadu spoločnosťou prevádzkujúcou skládku zmesového komunálneho odpadu, teda spoločnosťou prevádzkujúcou skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti), a to pre držiteľa odpadu odvážaného z územia mesta Bratislava - OLO a.s., podľa podmienok uvedených v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.03.2021 11:00:00
Planned opening of bids
12.03.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michaela Čukašová
cukasova@olo.sk
+421 911402431

Documents