Status: Ongoing

Server time: 14.06.2024 19:45

Tender card #NTS-2018-02-NZ-nat
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov

Information

ID of tender
1076
Name of content of tender
Kúpa diagnostík na vyšetrovanie nukleových kyselín vírusov hepatitídy B, C a HIV u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov
Tender ref. no.
NTS-2018-02-NZ-nat
Public tender journal ref. no.
7762 - MST
EU journal ref. no.
2018/S 103-234797
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
9 980 000,00 EUR
Main CPV
33141625-7 - Diagnostic kits
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti je zverejnené spolu so súťažnými podkladmi a zadávacou
dokumentáciou.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je kúpa diagnostických reagencií in vitro na vyšetrovanie nukleových kyselín (NAT Nucleic Acid
Testing) vírusov hepatitídy B, C a HIV (HBV, HCV, HIV-1 a HIV-2) u darcov krvi a kúpa plnoautomatických analyzátorov.
Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis prístrojov plnoautomatických analyzátorov,
uvedené v bode 2.2 časti C. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Vyšetrenie nukleových kyselín (NAT) požadovaných vírusov (hepatitídy B, C a HIV) bude realizované individuálne pre
jednotlivého darcu - tzv. IDT testovanie (Individual Donor Testing) - ďalej aj ako IDT.
Ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať požiadavky dané všeobecne záväznými predpismi a nariadeniami vlády
Slovenskej republiky, ako i smernicami Európskej únie, a to najmä:
-Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky, o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
-Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov,
-Nariadenie vlády SR č. 569/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov.
Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Kapitole C. a Prílohe č. 3 Súťažných
podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná transfúzna služba SR
Address
Ďumbierska 3/L
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
83101, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Peter Butaš
peter.butas@ntssr.sk
+421 910832475
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8719

Documents