Status: Completed

Server time: 25.07.2021 02:12

DPS tender card #19/MESPO/OZ23/2021
Nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, časť B- OZ Prešov, MES Prešov - výzva č. 20

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
10833
Name of content of tender
Nákup kameniva s dopravou - zimný posyp, časť B- OZ Prešov, MES Prešov - výzva č. 20
Tender ref. no.
19/MESPO/OZ23/2021
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 900,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je nákup kameniva s dopravou kamenivo triedené fr. 8/16 (zimný posyp) na Manipulačno expedičný sklad Prešov, Ku Vykládke 15/14127,08006 Prešov - Nižná Šebastová. Množstvo materiálu je 600 t.
Termíny dodania:
od 18.02.2021 do 31.5.2021
Predávajúci predložením ponuky sa zaväzuje termíny dodržať. Dodanie kameniva v mesiacoch február až máj 2021 je závislé od potrieb vonkajšej prevádzky v rámci lesného hospodárstva a zimného počasia. Termín dodania v týchto mesiacoch stanovuje kupujúci. V zmysle súťaže sa kupujúci nezaväzuje odobrať plánované množstvá kameniva.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena zákazky vrátane dopravy v EUR bez DPH, ktorú predkladajú do súťaže predávajúci (váha kritéria 100 bodov).
Kamenivo pre zimný posyp fr. 8/16 sa použije v rámci realizácie zimnej údržby na lesné správy. Spoločná skládka posypového materiálu je na Manipulačno expedičnom sklade Prešov, Ku Vykládke 15/14127,08006 Prešov - Nižná Šebastová. Na túto skládku sa navozí posypový materiál (kamenivo). Dopravu pre túto čiastkovú zákazku zabezpečuje predávajúci.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.02.2021 11:00:00
Planned opening of bids
17.02.2021 11:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Prešov
Address
Obrancov mieru 6
Prešov
080 01, Slovak republic
Process supervisor
Peter Fedor
peter.fedor@lesy.sk
+421 907916612

Documents