Status: Ongoing

Server time: 10.06.2023 00:18

Tender card #VS 32
Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3

Information

ID of tender
1106
Name of content of tender
Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3
Tender ref. no.
VS 32
Public tender journal ref. no.
5537 - MSP
EU journal ref. no.
2018/S 076-170181
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
9 930 997,47 EUR
Main CPV
45255400-3 - Fabrication work
Further CPV
45223000-6 - Structures construction work
45251200-3 - Heating plant construction work
45232220-0 - Substation construction work
45223100-7 - Assembly of metal structures
45111300-1 - Dismantling works
42160000-8 - Boiler installations
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela: Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3.
Cieľom ekologizácie je rekonštrukcia výtavného uhoľného kotla HK3 na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodného
tepelného výkonu kotla so zabezpečením plnenia emisných limitov, podľa Smernice EPaR č. 2010/75/EU o
Priemyselných emisiách platných od 01/2016, ako aj zníženie prevádzkovej prašnosti.
Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce
informácie:
Obstarávateľ v príslušnej zmluve o dielo v bode 9.1 požaduje od zhotoviteľa pri odovzdaní a prevzatí diela vinkulovať na
svojom osobitnom účte v banke sumu vo výške 10% z ceny za dielo ako zábezpeku na prípadné nároky objednávateľa
voči zhotoviteľovi vyplývajúce z príslušnej zmluvy až do uplynutia 60 mesačnej záručnej doby. Bližšie informácie v
prílohe č. 5 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.05.2018 14:00:00

Promoter

Subject's name
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Address
Teplárenská 3
Košice - mestská časť Juh
042 92, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Lenka Halušková
haluskova_lenka@teko.sk
+421 556192440

Documents