Status: Ongoing

Server time: 11.12.2023 13:19

Tender card #2021/32932
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov

Information

ID of tender
11088
Name of content of tender
Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov
Tender ref. no.
2021/32932
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Priame rokovacie konanie
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
348 424,10 EUR
Main CPV
64100000-7 - Post and courier services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že túto zákazku nie je možné rozdeliť na samostatné funkčné celky, zákazka tvorí jeden logický celok.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie doručovania vybraných elektronických úradných dokumentov verejného obstarávateľa do elektronických schránok adresátov a v prípade, ak elektronická schránka niektorého adresáta nie je aktivovaná, zabezpečiť vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a zabezpečenia jeho doručenia adresátovi v listinnej podobe.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

lehota na predloženie dokladov
11.03.2021 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Documents