Status: Ongoing

Server time: 23.09.2021 07:55

Tender card #4/2021
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa - SO08 Osvetlenie a kamerový systém

Information

ID of tender
11142
Name of content of tender
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa - SO08 Osvetlenie a kamerový systém
Tender ref. no.
4/2021
Public tender journal ref. no.
15023 - WYP, Vestník č. 63/2021 - 09.03.2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
79 098,12 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45316110-9 - Installation of road lighting equipment
35125000-6 - Surveillance system
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa - SO08
Osvetlenie a kamerový systém v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.
Káble budú uložené v zemi v trúbke FXKVR. Spolu s káblovým vedením sa do káblovej ryhy uloží zemniaci drôt FeZn
30x4 mm, v celej dĺžke, na ktorý sa pripoja všetky kovové stožiare. Uzemňovací drôt sa prepojí s ochrannou sústavou
siete a hlavnou uzemňovacou sústavou SO01. Osvetlenie areálu bude ovládané súmrakovým spínačom umiestneným na
rozvádzači RVO. Svietidlá sa umiestnia na stožiaroch VO 3,5m na betonový základ. V stožiaroch sa umiesti
elektrovýzbroj s príslušným istením In 6A.
Kamerový systém je zložený z kamier, monitorovacieho a záznamového zariadenia. Pre prenos signálov riešenie
vychádza z už existujúceho optického pripojenia v DR veľkého kaštieľa na optickú metropolitnú sieť mesta Snina. Z
malej rozvodnej optickej šachty bude opticky kábel vedený mikrotrubičkami uloženými v HDP chráničke vo výkope
pokračovať k novovybudovaným stĺpom verejného osvetlenia v areáli za malým kaštieľom. Vlákna optického kábla
vedeného v stĺpoch VO budú privarené v optických kazetách rozvádzačov kamier.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
30.03.2021 09:00:00
Planned opening of bids
30.03.2021 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Snina
Address
Strojárska 2060/95
Snina
06901, Slovak republic
Process supervisor
Peter Lupták
snina.luptak@arrpsk.sk
+421 000000000
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5610

Documents