Status: Ongoing

Server time: 27.07.2021 00:15

Tender card #2020-113
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním

Information

ID of tender
11397
Name of content of tender
Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním
Tender ref. no.
2020-113
EU journal ref. no.
2021/S 070-178662
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 140 000,00 EUR
Main CPV
90500000-2 - Refuse and waste related services
Further CPV
77120000-7 - Composting services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Vzhľadom na predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a to podľa aktuálnej potreby verejného obstarávateľa v predpokladanom množstve vyjadrenom hmotnosťou 28 500 ton za 3 roky, verejný obstarávateľ nepovažuje možnosť rozdelenia zákazky na časti za zmysluplnú, keďže sa do verejného obstarávania majú možnosť zapojiť malé a stredné podniky. Prípadným rozdelením tejto zákazky na časti by vzhľadom na charakter zákazky spočívajúci v sprístupnení kompostárne na zhodnotenie uvedeného predpokladaného množstva odpadu a poskytnutí súvisiacich služieb nebolo možné podporiť širšiu hospodársku súťaž a verejnému obstarávateľovi by takéto opatrenie mohlo skomplikovať logistiku a harmonogram odvozu odpadu zberovými vozidlami.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb odberu a zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) zo záhrad a verejných priestranstiev na území hl. mesta SR Bratislavy. BRO, zatriedený podľa katalógu odpadov pod číslom 20 02 01, je dopravovaný špeciálnymi vozidlami OLO a.s. alebo vo veľkokapacitných kontajneroch oprávnenej osobe na zhodnotenie podľa podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch a prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
10.05.2021 11:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
10.05.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michaela Čukašová, Mgr. Adam Kašák
cukasova@olo.sk
+421 911402431
Another contact
kasak@olo.sk
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Documents