Status: Ongoing

Server time: 14.07.2024 18:55

Tender card #13/2018_Vybavenie _Levoča
Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči

Message detail #7977

Delivery date and time
25.10.2018 13:17:10
From
Mesto Levoča
To
All
Type
Other
Subject
Oprava príloh k súťažným podkladom

Oprava prílohy č. 4 Návrh na plnenie kritéria, prílohy č. 5-4_Výpočet zmluvnej ceny_knižničný fond (časť A4_Levoča), prílohy č. 6-4 Kúpna zmluva časť A4 knižničný fond_Levoča.
Zároveň bol upravený termín na predkladanie ponúk a termín otvárania ponúk.