Status: Ongoing

Server time: 03.12.2023 21:51

Tender card #2/2017
Nákup technológie pre výrobu nového produktu a jeho uvedenie na trh - Herbik s.r.o.

Information

ID of tender
1170
Name of content of tender
Nákup technológie pre výrobu nového produktu a jeho uvedenie na trh - Herbik s.r.o.
Tender ref. no.
2/2017
Public tender journal ref. no.
159/2017
EU journal ref. no.
316730-2017-SK
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
384 266,67 EUR
Main CPV
42215200-8 - Food-processing machinery
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ (osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní) rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Predmetom tejto zákazky je dodávka jedného logického celku technologickej linky na výrobu cukríkov, ktorá slúži na výrobu želatínových cukríkov. Pri výrobe cukríkov zmes želatíny sa pripraví vo varnom kotly, odkiaľ bude odvedená do plniaceho zariadenia. Želatína bude plničkou nadávkovaná do vopred vytvarovaného škrobu v karátku (tvarovanie škrobu prebieha v odtlačkovacom zariadení). Následne bude karátko umiestnené v regáli, kde sa budú cukríky sušiť a tuhnúť. Po úplnom vytuhnutí sa cukríky ofúknu od škrobu v ofukovacom zariadení a vyleštia v leštiacom zariadení. Finálny produkt bude potom baliacim zariadením zabalený do PVC dóz s otočným uzáverom. Z uvedeného vyplýva, že jednotlivé komponenty, resp. časti technologickej linky na výrobu cukríkov, vrátane príslušenstva tvoria jeden logický celok. Z dôvodu zachovania funkčnosti, kvality a hospodárnosti a efektívnosti je nevyhnutné, aby technologickú linku na výrobu cukríkov, ako jeden logický celok zabezpečil a dodal jeden dodávateľ.
V danom prípade verejný obstarávate po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky. Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktoré dokážu dodať predmet zákazky ako celok, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technologickej linky na výrobu cukríkov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých častí technologickej linky na výrobu cukríkov, ktorá je predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.09.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Herbik s.r.o.
Address
Jesenná 22
Košice – mestská časť Staré Mesto
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
ikts@ikts.sk
+421 948808067
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18790

Documents