Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 12:36

Tender card #12797 - MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022

Information

ID of tender
1186
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Čierny Balog na roky 2019-2022
Tender ref. no.
12797 - MSS
Public tender journal ref. no.
183-2018-SK
EU journal ref. no.
2018/S 176-399126
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
5 696 497,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú
starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním
nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane
lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín,
ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej
dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť,
produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy
a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Ponuky možno predkladať na: jednu časť
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 1

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2018 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog
Address
Hlavná 245/72
Čierny Balog
976 52, Slovak republic
Process supervisor
Juraj Prečuch
juraj.precuch@lesy.sk
+421 918333484
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Documents

Časť č. 1: LS Osrblie

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
655 402,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2: LS Hronec

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
449 065,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 3: LS Krám

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
686 450,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 4: LS Šaling

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 409 758,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 5: LS Dobroč

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
1 084 146,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 6: LS Sihla

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
515 247,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 7: LS Michalová

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
896 429,00 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement