Status: Ongoing

Server time: 31.07.2021 04:19

Tender card #5226
"Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak"

Information

ID of tender
12017
Name of content of tender
"Vodná záchranná služba na jazere Veľký Draždiak"
Tender ref. no.
5226
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
12 500,00 EUR
Main CPV
85100000-0 - Health services
Further CPV
75252000-7 - Rescue services
75122000-7 - Administrative healthcare services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Výkon vodnej záchrannej služby na otvorenej vodnej ploche.

1. Miesto: jazero Veľký Draždiak v mestskej časti Bratislava - Petržalka
2. Termín prevádzky: od 27.6.2021 do 31.8.2021 (denne, aj v sobotu, nedeľu a sviatok).
3. Denná doba prevádzky: od 10,00 do 19,00 h.
4. Rozsah činnosti:
a) 66 dní x 9 hodín = 594 hodín
b) na pozemku registra „C“ KN parc.č. 2843/48 v k.ú. Petržalka
c) vodná plocha jazera Veľký Draždiak.

A) Poskytovateľ vodnej záchrannej služby je povinný:
• Bez zbytočného odkladu vykonať zásah na záchranu života, príp. ochrany zdravia osoby, ktorá je v nebezpečenstve utopenia, či iného zdravotného poškodenia v danom priestore.
• Bez zbytočného odkladu po vykonaní zásahu zabezpečiť prepravu osoby, ak si to vyžaduje jej zdravotný stav, do najbližšej nemocnice, resp. zdravotníckeho zariadenia, ktoré je
schopné poskytnúť diagnostiku a liečbu nadväzujúcu na poskytnutú neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
• Vyhotoviť písomný záznam o zásahu a jeho rovnopis odovzdať lekárovi pri prevzatí osoby v zdravotníckom zariadení, alebo osobe, ktorej bola poskytnutá neodkladná zdravotnú
starostlivosť, alebo jej zákonnému zástupcovi, ak táto osoba nebola prepravená do nemocnice, resp. zdravotníckeho zariadenia.

1. Tento záznam musí obsahovať:
a) miesto a čas vykonania zásahu
b) osobné údaje, ak identifikácia nie je možná potom tieto údaje:
• Pohlavie
• Odhad veku
• Odhad výšky
• Odhad hmotnosti
• Popis postavy
• Farba vlasov
• Zvláštne znamenia, ak sú zjavné
c) zhodnotenie zdravotného stavu osoby
d) údaj o ďalšom postupe po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti postihnutej osobe

• Viesť evidenciu záznamov o zásahu a ich rovnopis uchovávať desať rokov od vykonania zásahu.
• Viesť denník záznamov z každého dňa zmluvného termínu so záznamom činnosti záchranárskej hliadky a s ich podpisom pod záznamom o činnosti.

B) Osobitné požiadavky na predmet zákazky:
Požadované zabezpečenie – dvaja záchranári (hliadka) s kvalifikáciou plavec - záchranár pre uzatvorené a otvorené vodné plochy, poskytnutie záchranného člna VZS a vybavenia v
zmysle požiadaviek platných zákonov a nariadení o VZS, prípadnú udalosť bez zdržania oznámiť stanici rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP) na č. tel.: 155.

C) Termín dodania služby (výkonu VZS):
Od 27.6.2021 do 31.8.2021

D) Návrh zmluvy:
V prílohe tejto Výzvy - Zmluva o poskytovaní vodnej záchrannej služby.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o poskytovaní vodnej záchrannej služby (ďalej len „ Zmluva“) medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
Zmluva bude uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2021 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
31.05.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Address
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Slovak republic
Process supervisor
Katarína Céreová
katarina.cereova@petrzalka.sk
+421 947487183

Documents