Status: Ongoing

Server time: 16.05.2021 00:52

Tender card #MK/A/2021/06068
Stavba: „MČ KE Západ, ul. Ondavská - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“

Information

ID of tender
12167
Name of content of tender
Stavba: „MČ KE Západ, ul. Ondavská - Inteligentné osvetlenie a zvýraznenie priechodu pre chodcov“
Tender ref. no.
MK/A/2021/06068
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
15 073,92 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45300000-0 - Building installation work
45316110-9 - Installation of road lighting equipment
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Navrhované stavebné úpravy, riešia úpravu existujúceho priechodu pre chodcov, ktorý bude osvetlený a zvýraznený technológiou pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. V rámci stavebných úprav, bude dobudované verejné osvetlenie na priechode pre chodcov a bude upravené zemné káblové vedenie verejného osvetlenia /pripojenie na existujúce rozvody/.
Stavebno-montážne práce musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bola spracovaná autorizovaným stavebným inžinierom.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu). V tomto prípade, požadujeme doložiť zoznam návrhov ekvivalentov so všetkými podkladmi potrebnými k ich odbornému posúdeniu ako ekvivalentov. Návrhy ekvivalentov, musia plne spĺňať požiadavky projektovej dokumentácie z hľadiska kvality a funkčnosti. Variantné riešenia nie sú prípustné.
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe: Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.05.2021 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Milan Varga
milan.varga@kosice.sk
+421 556419249

Documents