Status: Completed

Server time: 23.09.2021 01:50

Tender card #08053/2021/ODDVO
Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,86“

Information

ID of tender
12182
Name of content of tender
Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,86“
Tender ref. no.
08053/2021/ODDVO
Public tender journal ref. no.
31086 - WYS zo dňa 06.07.2021
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
81 808,33 EUR
Main CPV
71520000-9 - Construction supervision services
Further CPV
71521000-6 - Construction-site supervision services
71530000-2 - Construction consultancy services
71540000-5 - Construction management services
71251000-2 - Architectural and building-surveying services
71315300-2 - Building surveying services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby stavebno - technického dozoru pre potreby verejného obstarávateľa ako objednávateľa stavebných prác pre stavbu s názvom: Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor - Dolná Strehová - Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,86.

Stavba je rozdelená na tri časti nasledovným spôsobom:
Úsek - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. DT a II/585 okr. LC - I. etapa
Úsek - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 okr. VK - II. etapa
Úsek - Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 okr. VK - III. etapa

Miestom plnenia predmetu zákazky sú jednotlivé úseky ciest a mosty nachádzajúce sa v katastrálnych územiach obcí Veľká nad Ipľom, Trenč, Muľa, Dolná Strehová, Žihľava, Pôtor, Vígľaš, Slatinské Lazy, Klokoč, Stará Huta, Horný Tisovník, Dolný Tisovník, Červeňany, Šuľa, Senné, Brusník, Horná Strehová, Vieska a Dolná Strehová – II/585 okr. VK, LC a II/591 okr. DT, VK a v zmysle projektových dokumentácií, ktoré sú voľne prístupné a sú zverejnené na nasledovnej URL adrese elektronického systému JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7045/summary.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzači budú predkladať ponuky na celý predmet zákazky. Vzhľadom k povahe predmetu zákazky nie je možné predmet nijakým spôsobom rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý premet zákazky uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v týchto SP a v prílohách týchto SP.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
22.07.2021 10:00:00
Planned opening of bids
22.07.2021 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Beáta Fulnečková
beata.fulneckova@bbsk.sk
+421 949014600

Documents