Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 13:44

Tender card #13022-MSS
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019-2022

Information

ID of tender
1224
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Liptovský Hrádok, LS Liptovská Osada na roky 2019-2022
Tender ref. no.
13022-MSS
Public tender journal ref. no.
185-2018-SK
EU journal ref. no.
2018/S 178-403292
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
1 948 802,03 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú
starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním
nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane
lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín,
ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej
dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné
hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť,
produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o
diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,
ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy
a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na
lesoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.10.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Liptovský Hrádok
Address
J. Martinku 110
Liptovský Hrádok
033 11, Slovak republic
Process supervisor
Milan Krajčí
milan.krajci@lesy.sk
+421 000000000

Documents