Status: Completed

Server time: 25.07.2021 00:58

DPS tender card #15/01/2021/P
Nákup kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 22-63 LS 01,02,04 rok 2021 - povodňové škody

This tender is part of a DPS #12349-MUT Nákup kameniva

Information

ID of tender
12478
Name of content of tender
Nákup kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, frakcia 22-63 LS 01,02,04 rok 2021 - povodňové škody
Tender ref. no.
15/01/2021/P
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
10 800,00 EUR
Main CPV
14212000-0 - Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je nákup kameniva pre OZ Slovenská Ľupča, LS 01,02,04
Frakcia 22-63, v zmysle slovníka CPV 14212000-0 , 44900000-9.
Miesto dodania tovaru je kameňolom, alebo skládka dodávateľa tovaru, ktoré sa nachádzajú vo
vzdialenosti maximálne do 35 km od polohy miesta vykládky Lokalita Lučatín.
Dopravu si zabezpečuje obstarávateľ na vlastné náklady.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto vykládky je špecifikované nasledovne: OZ Slovenská Ľupča, Lesná správa Slovenská Ľupča, katastrálne územie Lučatín, GPS: 48° 78' 21.03" N, 19° 33' 91.22" E
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, pokiaľ bude prekročená predpokladaná hodnota zákazky, ktorá je 10 800,00 € bez DPH.
Termín dodania predmetu zákazky: podľa potreby objednávateľa.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2021 13:00:00 (Online access to bids)

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Odštepný závod Slovenská Ľupča
Address
Lichardova 52
Slovenská Ľupča
976 13, Slovak republic
Process supervisor
Ján Šárik
jan.sarik@lesy.sk
+421 918334526

Documents