Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 09:27

Tender card #2018-VS-0225
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na roky 2019-2022

Information

ID of tender
1248
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Revúca na roky 2019-2022
Tender ref. no.
2018-VS-0225
Public tender journal ref. no.
12815-MSS
EU journal ref. no.
2018/S 176-399068
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
3 395 600,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Na základe doterajších skúseností z praktickej realizácie predmetu zákazky vzhľadom na regionálne pomery a na základe výsledkov predošlých verejných obstarávaní na rovnaký predmet zákazky verejný obstarávateľ predpokladá, že rozdelenie zákazky na časti by viedlo k zníženiu počtu uchádzačov na jednu časť.
Verejný obstarávateľ na základe doterajších skúseností má za to, že uchádzači majú odborné znalosti a kapacity na realizáciu všetkých lesníckych služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Pod Lesníckymi službami v pestovateľskej činnosti sa rozumejú, čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability, ako aj práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Revúca
Address
Námestie Slobody 2
Revúca
050 01, Slovak republic
Process supervisor
Jozef Ďurkovič
jozef.durkovic@lesy.sk
+421 905278811

Documents