Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 12:04

Tender card #2018-VS-0223
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
1249
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Považská Bystrica na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
2018-VS-0223
Public tender journal ref. no.
12787 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 176-399140
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
3 700 000,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti, pričom zohľadňoval kvantitatívne, kvalitatívne a
technicko-hospodárske hľadisko predmetu zákazky. Zákazka nebola rozdelená na časti z dôvodu charakteru
poskytovaných služieb, kde v rámci tejto zákazky sa obstarávajú vecne súvisiace plnenia, ktoré sú na trhu poskytované
subjektami komplexne. Ďalším dôvodom nerozdelenia zákazky na časti je skutočnosť, že výsledkom verejného
obstarávania je uzatvorenie rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi, pričom samotný predmet zákazky bude ďalej
zadávaný formou čiastkových zákaziek, ktoré z kvantitatívneho hľadiska môžu plniť tzv. malé a stredné podniky.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich
čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú
starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním
nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane
lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín,
ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín. a práce na udržiavaní lesnej
dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Považská Bystrica
Address
Orlové 300
Považská Bystrica
017 22, Slovak republic
Process supervisor
Jaroslav Španik
jaroslav.spanik@lesy.sk
+421 918335352
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951

Documents