Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 12:12

Tender card #2018-VS-0153
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na roky 2019-2022

Information

ID of tender
1250
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Rimavská Sobota na roky 2019-2022
Tender ref. no.
2018-VS-0153
Public tender journal ref. no.
12741 - MSS
EU journal ref. no.
2018/S 175-396993
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
2 721 995,00 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, ostatné pestovateľské práce a práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti dodržiavať všeobecne záväzné
podmienky, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2018 08:30:00

Public Promoter

Subject's name
Odštepný závod Rimavská Sobota
Address
Potravinárska 1855
Rimavská Sobota
979 01, Slovak republic
Process supervisor
Jaroslav Zorvan
jaroslav.zorvan@lesy.sk
+421 918335182

Documents