Status: Completed

Server time: 02.08.2021 07:17

Tender card #ZG.270.7.2021
Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – pojedynczej kancelarii Leśnictwa Gnojna wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Information

ID of tender
12570
Name of content of tender
Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego – pojedynczej kancelarii Leśnictwa Gnojna wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.
Tender ref. no.
ZG.270.7.2021
Public tender journal ref. no.
2021/BZP 00065948/01
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
71240000-2 - Architectural, engineering and planning services
45100000-8 - Site preparation work
45200000-9 - Works for complete or part construction and civil engineering work
45311200-2 - Electrical fitting work
45310000-3 - Electrical installation work
45311000-0 - Electrical wiring and fitting work
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
45300000-0 - Building installation work
45233200-1 - Various surface works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Przedmiotem zamówienia pod nazwą: „Zaprojektowanie i budowa budynku biurowego –pojedynczej kancelarii Leśnictwa Gnojna wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” są usługi i roboty budowlane obejmujące zaprojektowanie i budowę budynku biurowego pojedynczej kancelarii, wykonanego w technologii drewnianej w miejscowości Gnojna, gmina Grodków, powiat Brzeg, woj. opolskie na działce 227/7 będącej w zarządzie inwestora, na które wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane, produkty, materiały i
Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie funkcjonalno- użytkowym (zwanym dalej PFU) stanowiący załącznik nr 9 do niniejszego SWZ.

Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia :
1) Zaprojektowanie – tj. opracowanie – zgodnie z przepisami – kompletnej dokumentacji projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku biurowego – Pojedynczej kancelarii Leśnictwa Gnojna wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu” w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie na jego podstawie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz stosownych zgłoszeń.
2) Budowa – tj. wykonanie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej obiektu wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z przeznaczeniem.
3) Wyposażenie – tj. dostawa wraz z pełnym montażem wyposażenia: biały montaż, meble, a także sprzęt zgodny z wymaganiami Inwestora.
4) Zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów obiektu przez cały czas trwania inwestycji, polegających w szczególności na: udziale w naradach roboczych, wpisach do dziennika budowy oraz weryfikacji dokumentacji powykonawczej.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Terrmin składania ofert i wymaganych dokumentów
01.07.2021 09:00:00
Planned opening of bids
01.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Tułowice
Address
Parkowa 14/14A
Tułowice
49-130, Republic of Poland
Process supervisor
Adam Pienio
adam.pienio@katowice.lasy.gov.pl
+48 517826685
Link to online profile of contracting authority
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_tulowice

Documents