Status: Completed

Server time: 02.08.2021 08:06

Tender card #MK/A/2021/14292
Výmena asfaltového krytu komunikácií v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3, Košice

Information

ID of tender
12736
Name of content of tender
Výmena asfaltového krytu komunikácií v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3, Košice
Tender ref. no.
MK/A/2021/14292
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
25 196,92 EUR
Main CPV
45233161-5 - Footpath construction work
Further CPV
45233253-7 - Surface work for footpaths
45233141-9 - Road-maintenance works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Stavebné práce na obnove asfaltového krytu komunikácií a ich súčastí vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia v areáloch MŠ Budapeštianska 1 a 3 Košice v zmysle zamerania – príloha č.1, výkazu výmer - príloha č. 2 a v súlade so Špecifikáciou a technickými požiadavkami predmetu plnenia – príloha č.3

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
15.06.2021 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Košice
Address
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Documents