Status: Ongoing

Server time: 15.10.2021 22:44

Tender card #5684
Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3, ZŠ Lachova 1

Message detail #137946

Delivery date and time
18.06.2021 11:40:02
From
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
To
All
Type
Competition requirements
Subject
Doplnenie – upresnenie súťažných podkladov

Verejný obstarávateľ vo výzve na predloženie cenových ponúk pri zákazke s názvom „Rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení pri telocvični, pavilón B3, ZŠ Lachova 1“ v rámci bodu 5 danej výzvy uvádza požiadavku objednávateľa realizovať zákazku „v lehote 9 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), ktorú podpíše verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.“
Z dôvodu upresnenia a zjednotenia doby realizácie so znením v návrhu Zmluvy, tvoriacej prílohu súťažných podkladov, kde v Článku III. Doba realizácie Diela ods. 1., písm. c) pre termín ukončenia prác uvádza ukončenie prác vrátane Odovzdania a prevzatia Diela do 31.8.2021, touto formou pre potreby uchádzačov potvrdzujeme ako správny termín ukončenia prác - termín 31.8.2021.

S úctou

V Bratislave dňa 18.6.2021