Status: Ongoing

Server time: 02.08.2021 08:58

Tender card #1957/2021
Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej

Information

ID of tender
12787
Name of content of tender
Rekonštrukcia komunikácie T. Vansovej
Tender ref. no.
1957/2021
Public tender journal ref. no.
29137-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
57 901,75 EUR
Main CPV
45233142-6 - Road-repair works
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je rekonštrukcia komunikácie v priamej dĺžke 193,51 m úpravami v rozsahu existujúceho spevneného povrchu komunikácie. Pôvodný kryt bude upravený zrovnávacím frézovaním a následne bude položená nová konštrukcia krytu vozovky s dvoma asfaltovými vrstvami. Rekonštrukcia krytu ako aj úprava výškových napojení okolitých plôch je nasledujúcou skladbou:
Asfaltový betón, AC 11-II, O STN EN 13 108-1 50 mm
Asfaltoý postrek spojovací, PS,A 0,50 kg/m2 STN EN 73 6129
Asfaltový betón, AC 16-II, L STN EN 13 108-1 70 mm
Asfaltoý postrek infiltračný, PS,A 0,70 kg/m2 STN EN 73 6129
Konštrukcia doplnenej plochy celkom 120 mm
Výškové riešenie navrhnutej rekonštrukcie je prispôsobené odvodneniu komunikácie
a napájaným pozemkom. Zvýšenie nivelety je spôsobené doplnením dvoch nových asfaltových vrstiev pre zosilnenie vozovky. Pozdĺžny sklon je vedený s hodnotami 0,17 – 1,03 % a vychádza z existujúcich sklonových pomerov. Odvádzanie dažďových vôd bude zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom komunikácie. Odvodnenie rekonštruovanej komunikácie je riešené do okolitého terénu a zelene, kde dažďová voda vsakuje. Ďalej je odvodnenie komunikácie doplnené o 4 x vsakovacie vpusty. Napojenie na pôvodnú asfaltovú vozovku bude prostredníctvom rezania asfaltového krytu a asfaltovej zálievky. V prípade, že výkopy budú prevádzané v miestach inžinierskych sietí, musia byť výkopové práce prevádzané ručne. Po vykonaní stavebných prác dôjde k urovnaniu, zahumusovaniu a zatrávneniu jednotlivých okolitých plôch tak, aby boli plynule napojené na okolitý terén. Zahumusovanie je riešené hrúbky 200 mm. Zemné práce sa budú vykonávať v súlade s STN 386413 a STN 733050. Pred začatím zemných a búracích prác musia byť v teréne vytýčené všetky podzemné inžinierske siete ich správcami. Pri práci v ich blízkosti je nutné rešpektovať ich ochranné pásma a vyjadrenia správcov týchto vedení. Pri križovaní navrhovaných podzemných vedení s jestvujúcimi musia byť dodržané minimálne vzdialenosti vedení podľa STN 73 6005.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.07.2021 09:00:00
Planned opening of bids
06.07.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Púchov
Address
Štefánikova 821
Púchov
02018, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Lenka Koncová
lenka.koncova@puchov.sk
+421 424650836

Documents