Status: Ongoing

Server time: 03.12.2023 21:26

Tender card #3455/2021/150
Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre prechodné obdobie 2021-2023

Information

ID of tender
12936
Name of content of tender
Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre prechodné obdobie 2021-2023
Tender ref. no.
3455/2021/150
Public tender journal ref. no.
43390-WYS
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Services
Estimated value
98 333,33 EUR
Main CPV
79421000-1 - Project-management services other than for construction work
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je zabezpečenie služieb súvisiacich so získavaním nenávratných finančných prostriedkov z PRV SR 2014-2020 pre LESY SR, š. p. v prechodnom období 2021-2023 podľa potreby objednávateľa v nasledovných činnostiach:
• poradenská a konzultačná činnosť v oblasti získavania finančných prostriedkov z PRV SR 2014-2020,
• kompletné vypracovávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) podľa potreby objednávateľa a príslušných programových dokumentov a príručiek,
• kompletné vypracovávanie žiadostí o platby, ktoré budú podrobne vyšpecifikované v čiastkových zmluvách o dielo.
• počas realizácie a udržateľnosti projektu poskytnutie súčinnosti žiadateľovi pri spracúvaní monitorovacích správ jednotlivých projektov, tak ako je to uvedené v príručkách PRV SR 2014 -2020, upozorňovanie žiadateľa na termíny predkladania monitorovacích správ

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
04.10.2021 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents

Zabezpečenie služieb súvisiacich so získaním NFP pre lesníctvo z opatrení Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre prechodné obdobie 2021-2023

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
98 333,33 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
79421000-1 - Project-management services other than for construction work
Outcome of tender
Framework Agreement