Status: Ongoing

Server time: 18.09.2021 19:25

Tender card #02/06/2021
Kanalizácia a ČOV Sedliská

Information

ID of tender
13007
Name of content of tender
Kanalizácia a ČOV Sedliská
Tender ref. no.
02/06/2021
Public tender journal ref. no.
30261-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
333 171,66 EUR
Main CPV
45232400-6 - Sewer construction work
Further CPV
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je realizácia časti kanalizačných rozvodov v obci Sedliská. Na odkanalizovane obce je čiastočne vybudovaná gravitačná sústava v kombinácií s prečerpávaním slúžiaca iba na odvod splaškových vôd, ktorá je napojená na ČOV. Vyčistená odpadová voda z ČOV je potom potrubím odvádzaná do recipientu – vodného toku Kazimírsky potok, cez betónový vyúsťovací blok so žabou klapkou. Tak, ako už vybudované potrubie bude aj novovybudované potrubie, ktoré je predmetom zákazky, uložené v pieskovom lôžku hrúbky 100 mm a obsypané bude pieskovou vrstvou až do výšky 300 mm nad hornú hranu potrubia. Kanalizačné potrubie je navrhnuté z hrdlových rúr PVC DN 300 mm. Na trase kanalizačného potrubia budú osadené vstupné kanalizačné šachty prefabrikované z betónových 1 dielcov opatrené vstupným liatinovým poklopom.

Objektová skladba:
Zberač E
ČS + výtlak
Zberač E-1
Zberač E-1-1
Stoka C

Predmetom zákazky sú iba vyššie uvedené objekty!

Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v časti „B. Opis predmetu zákazky“ týchto súťažných podkladov, v Prílohe č. 1 (Projektová dokumentácia) a Prílohe č. 2 (Výkaz výmer) týchto súťažných podkladov.

Celkové množstvo alebo rozsah:
Zberač E – 162 m
ČS + výtlak 164 m
Zberač E-1 – 202 m
Zberač E-1-1 – 96 m
Stoka C – 219 m

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.10.2021 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
12.10.2021 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Sedliská
Address
Sedliská 85
Sedliská
09409, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgasvo@gmail.com
+421 905127229

Documents