Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:16

Tender card #08/2018V_SB
Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove

Information

ID of tender
1331
Name of content of tender
Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove
Tender ref. no.
08/2018V_SB
Public tender journal ref. no.
11860-WYP, VVO č. 167/2018-23.08.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
238 732,98 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene je rozdelená na
nasledovné stavebné objekty: Workoutové ihrisko, Detské ihrisko, Altánok, Fontána, Spevnené plochy, Mobiliár mimo
ihrísk a spevnených plôch. Ide o opravu, úpravu, prestavbu a modernizáciu verejných plôch a mobiliáru v danej lokalite
na Komenského ulici v Sabinove. Objekty po obnove budú slúžiť pre účely investora, obyvateľom a návštevníkom
lokality, ako verejné priestranstvá pre trávenie voľného času, relax a priestor pre športové vyžitie. V rámci prestavby a
modernizácie vnútrobloku bolo navrhnuté odstránenie existujúcich, časom a užívaním, poškodených spevnených plôch,
demontáž pôvodného mobiliáru a príprava podkladu pre nové spevnené plochy. V riešenom území sa vyhotovia nové
spevnené plochy z exteriérovej dlažby, osadí sa nový mobiliár(Parkové lavičky s opierkou chrbta a lakťovou opierkou,
Parkové lavičky s opierkou chrbta, Parkové lavičky bez operadla, Stojany na bicykle, Pitná fontánka s dvojitým prietokom
z nerezovej ocele, koše na odpadky), nové prvky detského a workoutového ihriska, ako aj fontána a altánok. Riešené
trávnaté plochy, ktoré budú realizáciou prác dotknuté sa po ukončení stavebných prác vysejú trávnatým semenom.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré zároveň predstavujú
aj súčasť tohto opisu predmetu zákazky.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2018 08:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Sabinov
Address
Námestie Slobody 57
Sabinov
083 01, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Drahoslava Gmitrová
dolejn@gmail.com
+421 915946513
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5972

Documents