Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:22

Tender card #5/2018
Výstavba nového objektu materskej školy v obci Ražňany

Information

ID of tender
1335
Name of content of tender
Výstavba nového objektu materskej školy v obci Ražňany
Tender ref. no.
5/2018
Public tender journal ref. no.
11812 - WYP, Vestník č. 166/2018 - 22.08.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
183 597,92 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je vybudovanie nového objektu materskej škôlky v obci Ražňany a vybudovanie detského
ihriska v areáli materskej školy. Vybudovaním nového objektu materskej škôlky v obci Ražňany sa zvýši jej kapacita, ako
aj jej celkový komfort. Novostavba pavilónu materskej škôlky sa bude nachádzať v existujúcom areály materskej školy
situovanom na okraji zastavanej časti obce Ražňany na parcele č. 4/2. Objekt bude osadený na mierne svažovitom
pozemku s trvalým trávnatým porastom. Nový pavilón bude prízemný, bez podlažia, bude tam vybudovaná 1 nová trieda
s celkovou kapacitou 20 detí. Nový pavilón materskej školy bude napojený na všetky inžinierske siete, ktoré sú vedené v
blízkosti riešeného územia. Architektonické riešenie budovy je navrhované ako kompaktná kubusovitá hmota osadením
kopírujúca polohu existujúcej vnútroareálovej komunikácie. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer,
ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.09.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
obec Ražňany
Address
Ražňany 235
Ražňany
082 61, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5967

Documents