Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:33

Tender card #2017/40
Zvýšenie počtu žiakov SZŠ v Humennom

Information

ID of tender
1340
Name of content of tender
Zvýšenie počtu žiakov SZŠ v Humennom
Tender ref. no.
2017/40
Public tender journal ref. no.
12299 - WYP, Vestník č. 168/2017 - 25.08.2017
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
326 814,46 EUR
Main CPV
45214220-8 - Secondary school construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom projektu sú stavebné úpravy jestvujúcej stavby školy v nasledovnej objektovej skladbe:
SO 01 - Pavilón učebni
SO 02 - Pavilón administratívy a internát
SO 03 - Oplotenie
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.09.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredná zdravotnícka škola Humenné
Address
Lipová 32
Humenné
066 83, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1299

Documents