Status: Ongoing

Server time: 01.12.2021 23:03

Tender card #1/2021
Prenájom časti pozemku, v územnom obvode verejného prístavu Bratislava, parcelné č. 3851/1 o výmere 3000 m2, ostatná plocha

Messages