Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 14:46

Tender card #4778/2018
Zvýšenie kapacít MŠ v obci Kendice

Information

ID of tender
1355
Name of content of tender
Zvýšenie kapacít MŠ v obci Kendice
Tender ref. no.
4778/2018
Public tender journal ref. no.
5765 - WYP, Vestník č. 80/2018 - 24.04.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
384 071,10 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Projektová dokumentácia rieši návrh jednopodlažnej nadstavby materskej školy. Materská škola sa stará o zdravie detí, podnecuje rozvoj poznania, reči, myslenia, vytvára u detí základné návyky spoločenského chovania, kolektívneho spolunažívania, vedie k aktívnemu vzťahu k práci a k samostatnosti a tak deti postupne pripravuje na vstup do školy.
Nadstavba materskej školy bola navrhnutá pre 40 detí, vo veku od 36 rokov. Existujúca hospodárska časť (kuchyňa a práčovňa) bola v čase realizácie pôvodnej stavby uvažovaná pre materské školy 60 120 detí. Celkovo tak materská škola bude kapacitne vyhovovať pre 80 detí (40 detí v pôvodnej časti a 40 detí v navrhovanej nadstavbe).
Súčasťou projektového zámeru je aj osadenie nového detského ihriska pre deti predškolského veku, pre námetové a tematické hry, nenáročné pohybové aktivity a spoločnú zábavu detí. Viacfunkčná zostava detského ihrisku bude navrhnutá pre deti vo veku od 6 mesiacov, s okamžitou vyťažiteľnosťou 10 detí. Pod zostavou detského ihriska sa vyhotoví nový bezpečnostný povrch. Ihrisko musí byť v súlade s bezpečnostnými podmienkami a normami pre verejné dostupné športové plochy a detské ihriská, najmä EN 15312, STN EN 1176, v znení neskorších predpisov. Ihrisko musí byť v súlade s bezpečnostnými podmienkami a normami pre verejné dostupné športové plochy a detské ihriská, najmä EN 15312, STN EN 1176, v znení neskorších predpisov. Zariadenie musí spĺňať kritéria bezpečnostných noriem STN EN 1176 a STN EN 1177, vrátane platnej legislatívy slovenskej republiky pre všeobecnú bezpečnosť, hygienickú nezávadnosť a ochranu užívateľov. Zariadenie musí byť certifikované aj pre deti so špecifickými požiadavkami a
zníženou schopnosťou vnímania a pohybu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.05.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
obec Kendice
Address
Kendice 274
Kendice
082 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5928

Documents