Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 14:56

Tender card #2017/23
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č. 8, Levoča

Information

ID of tender
1359
Name of content of tender
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy, Francisciho č. 8, Levoča
Tender ref. no.
2017/23
Public tender journal ref. no.
8858 - WYP, Vestník č. 125/2017 - 27.06.2017
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
477 573,62 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania sú stavebné úpravy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o
energetickej hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie
porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby. Hlavným účelom riešenia projektu je
zateplenie fasády, strechy a s tým súvisiace stavebné úpravy, čím sa vylepšia tepelno - technické parametre stavebných
konštrukcií. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Levoča
Address
Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
054 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6112

Documents