Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 15:41

Tender card #2017/27
Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája.

Information

ID of tender
1363
Name of content of tender
Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája.
Tender ref. no.
2017/27
Public tender journal ref. no.
8853 - WYP, Vestník č. 125/2017 - 27.06.2017
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
477 573,62 EUR
Main CPV
45214100-1 - Construction work for kindergarten buildings
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Stavebné úpravy s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných
tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt deti, obnova a
celková estetizácia školského zariadenia.
Stavebné úpravy pozostávajú zo: zateplenia obvodového plášťa a sokla, zateplenia strechy, zateplenia stien a stropov
vykurovaných priestorov od nevykurovaných, výmeny okien a dverí za plastové s mikroventilačnou štrbinou, výmeny
klampiarskych výrobkov (oplechovanie vonkajších parapetov okien a atiky), opravy betónových vstupných schodíkov,
očistenia a natretia oceľových prvkov- okenné mreže, vetracie žalúzie, rohože na obuv, montáž nového oceľového
rebríka, zhotovenia bezbariérového vstupu do pavilónu B.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Sabinov
Address
Námestie slobody 57
Sabinov
083 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5972

Documents