Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 13:41

Tender card #2017/25
MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu

Information

ID of tender
1372
Name of content of tender
MsÚ Jarková 24, Prešov - zníženie energetickej náročnosti objektu
Tender ref. no.
2017/25
Public tender journal ref. no.
8857 - WYP, Vestník č. 125/2017 - 27.06.2017
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 289 962,70 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania je zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ Prešov. V rámci návrhu sa uvažuje so
zateplením fasády, zateplením strechy + nová hydroizolačná vrstva, zateplením stropu suterénu. Taktiež dôjde k úprave
povrchov bez zateplenia v priestoroch, ktoré nie sú vykurované. Súčasne sa bude realizovať aj dokončenie výmeny
výplňových konštrukcií, výmena dotknutých klampiarskych a zámočníckych prvkov, úprava bleskozvodu, modernizácia
vykurovacích telies a ich rozvodov, modernizácia svietidiel, zrealizuje sa osadenie rekuperačnej jednotky. Súčasťou
navrhovaných stavebných úprav sú aj nevyhnutné prekládky a preložky rôznych technických zariadení na obvodovom
plášti a strechách budovy. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných
podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Prešov
Address
Hlavná 73
Prešov
080 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5963

Documents