Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 14:51

Tender card #2018/8
Ždiar- Zberný dvor 08/2018

Information

ID of tender
1374
Name of content of tender
Ždiar- Zberný dvor 08/2018
Tender ref. no.
2018/8
Public tender journal ref. no.
10950 - WYP, Vestník č. 152/2018 - 02.08.2018
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
301 416,46 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom riešenia je výstavba zberného dvora v obci Ždiar. Navrhovaný zberný dvor bude slúžiť dočasnému
zhromažďovaniu vytypovaných zložiek odpadu - biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov vrátane odpadu z
cintorínov, drobného stavebného odpadu a objemného odpadu.
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Spevnená plocha
SO 02 Prístrešok pre kontajnery a techniku
SO 03 Kanalizačná prípojka splašková a dažďová
SO 04 Schodisko so schodiskovou plošinou.
Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.08.2018 08:30:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Ždiar
Address
Ždiar 202
Ždiar
059 55, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5886

Documents