Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 07:33

Tender card #OPKŽP/2017/15
Poprad – Obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy

Information

ID of tender
1424
Name of content of tender
Poprad – Obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy
Tender ref. no.
OPKŽP/2017/15
Public tender journal ref. no.
5420 - WYP Vestník č. 80/2017 - 24.04.2017
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
764 706,12 EUR
Main CPV
45214220-8 - Secondary school construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK041 - Prešovský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej
hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných
tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby. Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je
súčasťou súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.05.2017 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Prešovský samosprávny kraj
Address
Námestie mieru 2
Prešov
080 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Peter Lupták
luptak@arrpsk.sk
+421 915963032
Link to online profile of contracting authority
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2914

Documents