Status: Completed

Server time: 14.08.2022 06:13

Tender card #MAGS OVO 61115/2021
Prípravné trhové konzultácie - Programové riešenie – software a geodatabáza pasportu zelene

Information

ID of tender
14408
Name of content of tender
Prípravné trhové konzultácie - Programové riešenie – software a geodatabáza pasportu zelene
Tender ref. no.
MAGS OVO 61115/2021
Public tender journal ref. no.
Oznámenie č. 463742 - MSS
EU journal ref. no.
Oznámenie č. 43158 - POS
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
48610000-7 - Database systems
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom plánovanej zákazky má byť aplikačné programové vybavenie určené pre spracovanie pasportu zelene, pre kontrolu, sledovanie zmien a plánovanie údržby zelene. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi v súlade s autorskými právami licenciu na používanie programového vybavenia v súlade so zmluvou a licenčnými podmienkami za účelom plnenia úloh objednávateľa v oblasti verejnej správy

Účelom predbežných trhových konzultácií (ďalej len „PTK“) je informovanie trhu o opise predmetu zákazky a predovšetkým overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných a skúsených hospodárskych subjektov tak, aby následné verejné obstarávanie podporovalo otvorenú hospodársku súťaž. Súčasne má verejný obstarávateľ v úmysle konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok súťaže (podmienky účasti, obchodné podmienky plnenia zákazky a pod.)

Záujemcovia budú môcť okruhy tém, ktoré sú predmetom PTK prediskutovať s verejným obstarávateľom na osobnom rokovaní.

Schedule

Len komunikácia
24.09.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Andrea Jašková
andrea.jaskova@bratislava.sk
+421 259356194

Documents