Status: Ongoing

Server time: 09.12.2021 15:10

Tender card #12780 - MSS; interný kód 2018-VS-0257
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na roky 2019 - 2022

Information

ID of tender
1451
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Košice na roky 2019 - 2022
Tender ref. no.
12780 - MSS; interný kód 2018-VS-0257
Public tender journal ref. no.
12780 - MSS (Vestník č. 183/2018 - 14.09.2018)
EU journal ref. no.
2018/S 176-399161 (Ú. v. EÚ/S S176; 13/09/2018; 399161-2018-SK)
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
3 433 908,78 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:
Na základe doterajších skúseností z praktickej realizácie predmetu zákazky vzhľadom na regionálne pomery a na základe
výsledkov predošlých verejných obstarávaní na rovnaký predmet zákazky verejný obstarávateľ predpokladá, že
rozdelenie zákazky na časti by viedlo k zníženiu počtu uchádzačov na jednu časť. Vzhľadom na fakt, že výsledkom
verejného obstarávania je rámcová dohoda s viacerými uchádzačmi, pričom čiastkové zákazky sú zadávané na základe
minisúťaží, umožňuje účasť širokému okruhu uchádzačov, ktorí sú schopní predmet zákazky poskytovať, bez zbytočne
náročnej administratívy v prípade uchádzania vo viacerých častiach.
Verejný obstarávateľ na základe doterajších skúseností má za to, že títo uchádzači majú odborné znalosti a kapacity na
realizáciu všetkých lesníckych služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK042 - Košický kraj
Brief description of tender or procurement

Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác,zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadboualebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovuprerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Tútozákladnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivýmčiniteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovanía reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizáciepestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takýmspôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovnáschopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencovanéhospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomickéa spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôdna lesoch.
Sadenice a semeno lesných drevín, ochranný materiál (napr. fólia, pletivo) a iný materiál (napr. drôty, klince) aaplikačné látky (napr. chemikálie, hnojivá, repelenty) potrebné k realizácii lesníckych služieb v pestovateľskejčinnosti poskytne verejný obstarávateľ, pokiaľ nie je uvedené inak pri konkrétnej lesníckej službe.
Ručné náradie, náčinie, ručné mechanizačné náradie (motorové píly, krovinorezy, chrbtové postrekovače,jamkovače a pod.), stroje - samohybné mechanizačné prostriedky (traktory, štiepkovače, stavebné stroje a pod.)a adaptéry k nim potrebné na realizáciu konkrétnych lesníckych služieb poskytuje dodávateľ služieb, pokiaľ nieje uvedené inak pri konkrétnej lesníckej službe.
Obaly od použitých chemických látok odovzdá dodávateľ služieb verejnému obstarávateľovi podľa jehopokynov.
Dodávateľ služieb je povinný pri vykonávaní lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti dodržiavať Všeobecnezáväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach štátneho podniku Lesy Slovenskejrepubliky, ktoré sú súčasťou rámcovej dohody.
Jednotlivé lesnícke služby a popis spôsobu ich realizácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.Opis predmetu zákazky. Požiadavky verejného obstarávateľa na realizáciu lesníckych služieb v konkrétnychpodmienkach sú špecifikované v Tabuľke plnenia kritérií - cenová ponuka (príloha II. súťažných podkladov).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.10.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Košice
Address
Moyzesova 18
Košice
042 39, Slovak republic
Process supervisor
PaedDr. Marcel Cirbus
marcel.cirbus@lesy.sk
+421 918333181

Documents