Status: Ongoing

Server time: 22.01.2022 13:28

Tender card #140920211
Chodník na ul. Hydinárska - 2 etapa

Message detail #154192

Delivery date and time
20.09.2021 14:27:25
From
Mesto Nitra
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka uchádzača:

Dobrý deň, chceli by sme sa spýtať nakoľko bol v súťažných podkladoch stanovený 2x Výkaz výmer, či sa má ich hodnota spočítať a to predstavuje spolu predpokladanú hodnotu zákazky. Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Predpokladaná hodnota zákazky vznikla sčítaním oboch výkaz výmerov, t.j. spolu za celý predmet zákazky SO 01 Chodník a SO 02 Odvodnenie.

S úctou,

Ing.Miroslav Daniš,

referent pre verejné obstarávanie MsÚ Nitra