Status: Completed

Server time: 19.08.2022 16:44

Tender card #140920211
Chodník na ul. Hydinárska - 2 etapa

Information

ID of tender
14515
Name of content of tender
Chodník na ul. Hydinárska - 2 etapa
Tender ref. no.
140920211
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
100 563,86 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území Párovské Háje v zastavanej časti obce.

Stavenisko je v súčasnosti tvorené cestnou zeleňou a jestvujúcimi vjazdmi na pozemok. Územie je nezastavané, voľné bez požiadaviek na asanáciu. Staveniskom prechádza vodovodné a kanalizačné vedenie.
Navrhovaný chodník križujú plynové, slaboprúdové a silnoprúdové prípojky.
V súčasnosti sú chodci nútený prechádzať po krajnici cesty, čo je z hľadiska bezpečnosti chodcov a aj plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky nevyhovujúce. Navrhuje sa preto nový chodník pozdĺž Hydinárskej ulice.
Stavenisko sa nachádza v katastrálnom území Párovské Háje v zastavanej časti mestskej časti.
Obsah stavby:
V rámci stavby sa rieši dláždený chodník a odvodnenie uličnými vpustami s kanalizačným potrubím.
Dĺžka chodníka 1. Časť 61,30 m
2. Časť 186,97 m

Hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
45000000-7 Stavebné práce.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.10.2021 12:00:00
Planned opening of bids
06.10.2021 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Daniš
danis.miroslav@msunitra.sk
+421 376502272

Documents