Status: Ongoing

Server time: 22.01.2022 12:54

Tender card #140920211
Chodník na ul. Hydinárska - 2 etapa

Message detail #154403

Delivery date and time
21.09.2021 12:42:06
From
Mesto Nitra
To
All
Type
Other
Subject
Vysvetlenie súťažných podkladov

Otázka uchádzača:

Dobrý deň, chceli by sme sa spýtať či sa Zmluva o dielo predkladá s prílohami alebo bez príloh. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Dobrý deň, všetko, čo verejný obstarávateľ požaduje pri predkladaní ponúk je uvedené vo Výzve na predloženie ponúk bod 12. Obsah ponuky - Ponuka musí obsahovať body 1 až 6. Takže podľa bodu 5 doplnený návrh zmluvy (vyplnená hlavička Zhotoviteľa a cenu diela podľa článku V. návrhu zmluvy. Ostatné prílohy podľa čl. XV. bod 6. predkladá iba úspešný uchádzač v zmluve,  čiže pri súťaži sa prekladá iba doplnený a podpísaný návrh zmluvy bez príloh a aj ostatné dokumenty uvedené vo Výzve na predloženie ponúk bod 12. Obsah ponuky.

S úctou,

Ing.Miroslav Daniš,

referent pre verejné obstarávanie MsÚ Nitra