Status: Ongoing

Server time: 07.12.2021 09:01

Tender card #BZP.271.26.2021
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniem pn.: „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej w strefie – projekt napr

Messages